Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв

24.05.2018 р. № 07/25
Міністерству освіти і науки України


Пропозиції щодо внесення змін до
редакції статті 51 проекту Закону України
«Про повну загальну середню освіту»


     Як результат розгляду проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту», що винесений на громадське обговорення, направляємо узагальнені пропозиції щодо внесення змін до статті 51 «Ресурсне (інформаційне, науково-методичне, матеріально-технічне) забезпечення».

     Просимо розглянути і включити внесені пропозиції до остаточної редакції проекту закону.

     Додатки.
     1. Пропозиції щодо внесення змін до редакції статті 51 «Ресурсне (інформаційне, науково-методичне, матеріально-технічне) забезпечення» проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту» — на 1 аркуші.

     2. Пояснювальна записка до Пропозицій — на 2 аркушах.

 

В.о. директора                                                Ю. М. Зражевський
 

 

 

Додаток 1
до листа УкрІНІ від 24.05.20128 р. № 07/25


ПРОПОЗИЦІЇ
щодо внесення змін до редакції статті 51
«Ресурсне (інформаційне, науково-методичне, матеріально-технічне) забезпечення»
проекту Закону України
«Про повну загальну середню освіту»

     1). Пункт 1 викласти в новій редакції, доповнивши його наступними пунктами за нумерацією:

     1. Інформаційне забезпечення учасників освітнього процесу здійснюється шляхом надання доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів, у тому числі до мережі Інтернет, надання електронних підручників та інших мультимедійних навчальних ресурсів у порядку, визначеному законодавством.
     Реалізовується:
     а) центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, який забезпечує створення та функціонування спеціального інформаційного ресурсу в мережі Інтернет і на якому у вільному доступі в повному обсязі розміщуються безкоштовні електронні версії підручників або електронні підручники для здобуття повної загальної середньої освіти;
     б) структурними підрозділами навчальних закладів — бібліотечно-інформаційними центрами (БІЦ).

     2. Головним завданням БІЦ є випереджувальне інформаційне забезпечення освітнього процесу, а також абонементне обслуговування його учасників. Провідна функція центру — попередня підготовка інформації, а саме: пошук, відбір, класифікація, зберігання, комплектування, передача педагогу та учням напередодні проведення кожного заняття.

     3. Інформаційне забезпечення проводяться за усталеною автоматизованою технологією. Центр функціонує на основі автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем (АБІС) з використанням як власного фонду друкованих та електронних документів, так і залучених фондів сторонньої підготовки. Для користувачів створюється єдиний електронний довідково-пошуковий каталог.

     4. Бібліотечно-інформаційний центр очолює інформаційний адміністратор, який підпорядковується керівникові закладу. За своїм статусом інформаційний адміністратор належить до педагогічних працівників.

     5. Оцінка роботи центру визначається повнотою інформаційного забезпечення освітнього процесу через охоплення автоматизованою технологією.

     2). Пункти 2–4 статті 51 перенумерувати відповідно на 6–8.


В.о. директора УкрІНІ,
керівник проекту «Інформаційне забезпечення
загальноосвітнього навчального закладу                                 Ю. Зражевський
 

 

Додаток 2
до листа УкрІНІ від 24.05.20128 р. № 07/25


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. ОКРЕМІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

     1.1. У сучасному світі робота з інформацією набула великої ваги у формуванні продуктивних сил держави. Інформація стала стратегічним дієвим засобом для просування будь-якої країни до прогресу. Це стосується й освітньої галузі.

     1.2. Маючи величезні інформаційні потоки, ставлячи новітні завдання в НУШ щодо компетентнісного підходу, необхідності навчання дітей креативному мисленню, творчості, власним оцінкам і висновкам, ми не зможемо надалі спиратися виключно на підручники, хай і електронні.

     1.3. Згадані завдання можуть бути вирішені лише на основі уміння працювати з широким колом джерел інформації. По суті, слід опрацьовувати великі її обсяги, формуючи необхідну базу знань з кожного предмета. Тож будемо розрізняти поняття «інформація» і «знання», які утворюють зв’язаний ланцюжок.

     1.4. Дитина, особливо в початковій школі, має обмежені можливості для роботи з великими обсягами інформації, та й не володіє необхідними навичками для цього. З часом такі уміння і навички будуть набуватися — школяр навчиться вчитися. Він легко перетворюватиме інформацію в знання. Це і є одна із цілей Нової української школи.

     1.5. Однак, навчити вчитися одразу не вийде. На шляху перетворення інформації в знання не обійтися без сторонньої допомоги, без участі фахівців інформаційної сфери. Пряма трансляція інформації до школяра через інтернет не дасть позитивних результатів з багатьох причин. Головною з них є обмежені ресурси дитини: часові, трудові, інтелектуальні, фізичні. Нинішні дослідження вказують на втому молодих людей від інтернет, не кажучи вже про наслідки тривалого щоденного його використання.

     1.6. Окремою проблемою постає забезпечення педагогів оперативною, актуальною і сучасною інформацією. Тут вже зараз витрачаються великі зусилля на пошук потрібного в різних джерелах, в тому числі в інтернеті. У зв’язку з наступною сертифікацією, зміною порядку підвищення кваліфікації, реформуванням методичних служб, особливого значення набуває пошук методичної і спеціальної фахової інформації. Далеко не всі до цього готові.

     1.7. Доходимо висновку щодо необхідності виконання в школі посередницької функції з попередньої підготовки інформації для забезпечення учасників навчального процесу. З огляду на нинішню структуру навчального закладу, найближче до виконання такої функції позиціонується шкільна бібліотека. І хоч її ресурси на сьогодні досить обмежені, однак це вже сформований структурний підрозділ, який зможе виконувати відповідну роботу.

     1.8. Єдиною і вирішальною умовою виконання посередницької функції є перетворення (трансформація) шкільної бібліотеки в бібліотечно-інформаційний центр (БІЦ). Такий центр стане осередком і виконавцем інформаційного забезпечення школи.

     1.9. Провідною його функцією стане попередня підготовка інформації для всіх учасників навчально-виховного процесу, а саме: пошук, відбір, класифікація, зберігання, комплектування, передача педагогу та учням напередодні проведення кожного заняття.

     1.10. Інформаційне забезпечення освітнього процесу буде проводитися за усталеною автоматизованою технологією. Центр функціонуватиме на основі автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем (АБІС) з використанням як власного фонду друкованих та електронних документів, так і залучених фондів сторонньої підготовки. Для користувачів буде створено єдиний електронний довідково-пошуковий каталог.

     1.11. Бібліотечно-інформаційний центр має очолювати інформаційний адміністратор, який підпорядковується керівникові закладу. За своїм статусом він належить до педагогічних працівників.

     1.12. Оцінка роботи центру визначатиметься повнотою інформаційного забезпечення освітнього процесу через охоплення автоматизованою технологією.

2. ГОТОВНІСТЬ ДО ПЕРЕТВОРЕННЯ БІБЛІОТЕКИ В
БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

     2.1. Український інститут нормативної інформації працює над проектом «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу» з 2010 року. За минулий період:

  • розроблено теоретичні засади функціонування шкільних бібліотек як інформаційних центрів;
  • підготовлено і випускаються в світ друковані засоби реалізації проекту — інноваційні журнали «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр»;
  • розроблено і впроваджено в експлуатацію автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему (АБІС) «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»;
  • створено окремі автоматизовані бази даних «Навчання», «Методика», «Читання»;
  • розроблено і впроваджено вітчизняну спеціалізовану систему класифікації інформації шкільного призначення;
  • утворено єдиний електронний довідково-пошуковий каталог;
  • випущено комплекти наочних експозиційних матеріалів для оформлення приміщень школи та інформаційного центру.

     2.2. Етапною роботою стало проведення в 2014–2017 рр. Всеукраїнського експерименту за інноваційним освітнім проектом «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» (наказ МОН України від 5.08.2014 р. № 900). Експериментом було охоплено 150 закладів освіти. Він закінчився з позитивним результатом.

     2.3. На сьогодні в перетворенні шкільної бібліотеки в бібліотечно-інформаційний центр беруть участь 185 закладів освіти.

     2.4. Нині створюється автоматизована бібліотечно-інформаційна система «ШБІЦ-облік» для роботи з внутрішнім шкільним інформаційним фондом. Це дозволить поєднати зовнішні інформаційні ресурси (система «ШБІЦ-інфо») та внутрішні шкільні ресурси (система «ШБІЦ-облік). Таким чином, буде створена єдина документальна база для впровадження автоматизованих технологій інформаційного забезпечення та обслуговування навчального закладу.

     2.5. Перелічене вище дозволяє з впевненістю говорити про наявність передумов і життєздатність необхідних ресурсів для новітніх перетворень в шкільних бібліотеках, створенні на їх основі сучасних бібліотечно-інформаційних центрів.

     2.6. Пропоновані перетворення дозволять зупинити негативні тенденції в роботі шкільних бібліотек, виключать наміри з їх ліквідації. Нові функції забезпечать вкрай потрібні і перспективні роботи для цих підрозділів, реалізують новітнє інформаційне забезпечення навчальних закладів.

3. НОРМАТИВНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ

     3.1. Для успішного просування новації в практику шкільного життя в освітянські закони слід закласти відповідні норми, що врегульовують діяльність бібліотечно-інформаційних центрів. На жаль, у нещодавно прийнятому Законі України «Про освіту» інформаційне забезпечення освітніх закладів зовсім не згадується. Отже, важливим є включення потрібного до проекту спеціального закону «Про повну загальну середню освіту».

     3.2. У проект спеціального закону поняття «інформаційне забезпечення навчального закладу» внесено вперше (стаття 51). Це означає, що розробники нормативно-правового акта взяли до уваги нагальну потребу в цій функції.

     3.3. Одначе, зміст нових норм, за нашими оцінками, не охоплює повністю потребу шкіл. Приймаючи за необхідне створення спеціального інформаційного ресурсу в мережі Інтернет, на якому у вільному доступі в повному обсязі будуть розміщуватися безкоштовні електронні версії підручників для здобуття повної загальної середньої освіти, — все ж не можна обійтися тільки цим.

     3.4. З поля уваги випускається ключова функція інформаційного забезпечення — попередня підготовка інформації на місцях (у школах) і безпосереднє доведення її до учасників навчального процесу за конкретними предметами, темами, питаннями. Йдеться, по суті, про адресне інформаційне обслуговування навчальних занять, а також індивідуальне абонементне обслуговування учнів і педагогів.
Саме в цьому полягає величезна необхідність і допомога учасникам з боку бібліотечно-інформаційного центру. Причому, з часом значення і вага такої допомоги буде збільшуватися.

     3.5. Український інститут нормативної інформації вносить на розгляд МОН України свої пропозиції до статті 51 проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту», виходячи зі спільного бачення змісту інформаційного забезпечення навчального закладу, а також беручи до уваги ті напрацювання і результати, які досягнуті на сьогодні і можуть бути використані для змін в роботі шкільної бібліотеки.

     3.6. Зауважимо, що Пропозиції є документом, що опрацьовувався як працівниками інституту, так і директорами шкіл, бібліотекарями, методистами, вчителями — учасниками Всеукраїнського експерименту та ентузіастами.


В.о. директора УкрІНІ,
керівник проекту «Інформаційне забезпечення
загальноосвітнього навчального закладу                                 Ю. Зражевський