Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв

Ж у р н а л
«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр»
Повне видання

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЖУРНАЛУ

Мета і завдання

     1. Мета журналу — комплексне забезпечення школи новими інформаційними матеріалами для: навчального, виховного, розвивального процесів; організаційної роботи в навчальному закладі; бібліотечно-інформаційного обслуговування шкільного загалу.

     2. Завданнями журналу є:
     • формування фонду сучасних навчальних і методичних матеріалів, які складають масив додаткової інформації для програмного вивчення предметів — забезпечення навчального процесу;
     • створення і поставка інформаційної бази для побудови нової моделі шкільного виховного процесу — забезпечення виховного процесу;
     • проектна розробка змісту і складових шкільного розвивального процесу, поставка інформаційних матеріалів для його становлення — забезпечення розвивального процесу;
     • формування нормативно-правової, інструктивної, методичної документальної бази для здійснення управлінської та організаційної функцій у навчальному закладі — забезпечення управління школою;
     • розробка і впровадження в навчальному закладі нової технології роботи шкільної бібліотеки з обслуговування навчально-виховного процесу (технологія АВІЗО). Розробка концептуальних засад і практичних механізмів перетворення шкільної бібліотеки в сучасний шкільний бібліотечно-інформаційний центр (ШБІЦ) — забезпечення бібліотечно-інформаційного обслуговування.

     3. Журнал є першим кроком до комплексного інформаційного забезпечення навчального закладу. Він слугує своєрідним «перехідним містком» для тих, хто поки не долучився до роботи з комп’ютером і надає перевагу друкованій формі подачі інформації. З часом користувачі поступово будуть застосовувати автоматизовані технології, які значно ефективніші і зручніші в практиці роботи.

Зміст журналу

     4. Журнал має п’ять основних рубрик:
 • навчальний процес;
 • виховний процес;
 • розвивальний процес;
 • адміністративне управління школою;
 • бібліотечно-інформаційне обслуговування.
     5. До публікації спрямовуються:
 • навчальні, методичні, інформаційні документи, які рекомендовані МОН України для використання у навчальному процесі, а також такі, що доповнюють навчальний матеріал і використовуються для розширення та поглиблення знань учнів з навчальних предметів;
 • методичні документи для використання в навчальному процесі, а також документи для підвищення професійного рівня педагогів;
 • програмні, нормативно-правові , інструктивні, роз’яснювальні, організаційні документи з питань адміністративного управління школою;
 • документи з питань бібліотечно-інформаційного обслуговування, облаштування роботи шкільної бібліотеки.
     6. За рубриками матеріали журналу адресуються:
 • навчальний процес — учням, учителям, заступнику директора з навчальної роботи, методистам;
 • виховний процес — заступнику директора з виховної роботи, класним керівникам, педагогу-організатору, психологу, соцільному педагогу;
 • розвивальний процес — заступнику директора з виховної роботи, педагогу-організатору, керівникам гуртків та інших структур з позакласної роботи;
 • адміністративне управління школою — директору, заступникам директора, допоміжному персоналу школи;
 • бібліотечно-інформаційне обслуговування — бібліотекарю, методисту з бібліотечних фондів.

Комплектація і форма журналу

     7. Журнал має друковану і електронну частини. Друковану утворює блок публікацій та додатки до журналу. Електронна частина (компакт-диск) вміщує електронні додатки до публікацій, які значно розширюють їх обсяги. Для ідентифікації матеріалів на компакт- диску використовується простий довідково-пошуковий апарат.

     8. Блок публікацій об’єднує матеріали, що носять інформаційний характер. Він призначений для багаторазового користування різними користувачами. Блок надається у формі журналу з жорстким скріпленням.

     9. Друковані додатки до журналу підлягають додатковому опрацюванню шкільним бібліотекарем. Додатками є Бібліотечний вісник, Предметні, Читацькі, Тематичні альбоми та зміни і доповнення до них. Додатками можуть випускатися й інші матеріали.
     Усі додатки мають ліву перфорацію (отвори) для підшивки в теки (зшивачі) з роз’ємними замками. Це дає можливість бібліотекарю розносити додатки в різні за призначенням теки. Дії бібліотекаря регламентуються відповідними правилами, що публікуються в кожному додатку.

     10. Компакт-диски підлягають упорядкованому зберіганню в каталожному боксі. Це забезпечує швидке знаходження потрібного електронного документа. Нумерація диску відповідає номеру випуску журналу.

Особливості змісту

     11. Упорядкування публікацій у журналі ведеться за видами інформації. Кожна рубрика має свої види інформації, які відображаються в змісті журналу і верхньому колонтитулі.

     12. Усі публікації мають ідентифікаційне вікно, де наводяться їх класифікаційні характеристики. Вони призначені для бібліографічної роботи та обліку в автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі (АБІС) «ШБІЦ-інфо».
     Для класифікації використовуються таблиці (класифікатори і довідники), що пропонуються розробниками. Застосування нових класифікаторів викликане необхідністю більш ефективного упорядкування інформаційного потоку згідно з сучасними потребами.

     13. Помітне місце серед публікацій журналу займають Інформаційні паспорти навчальних тем та Самовчителі навчальних питань. Вони складають основний масив документів для самонавчання школярів, дозволяють формувати у дітей системний підхід до об’єкта вивчення,а також сприяють закріпленню твердих опорних знань.
     Учителі в Інформаційних паспортах віднайдуть для себе додаткові методичні матеріали для висвітлення навчальних тем.

Використання журналу

     14. Журнал надходить до бібліотеки. Якщо вона відсутня, то журнал направляється працівникові, на якого покладено обов’язки роботи з книжковим фондом та іншими інформаційними джерелами.

     15. Бібліотекар ознайомлює керівництво школи зі змістом журналу, передавши на перегляд блок публікацій. Водночас друковані додатки розміщує в теках з роз’ємними замками (зшивачах), утворюючи альбоми.
     Так, Інформаційні паспорти і Самовчителі формують Предметні альбоми (наприклад, «Математика», «Хімія», «Українська мова» тощо). Інші друковані додатки забезпечують створення Читацьких і Тематичних альбомів. Детальні правила формування альбомів публікуються в першій поставці, а також в змінах чи доповненнях.

     16. Важливою функцією бібліотекаря є комплектування Бібліотечного вісника для широкої візуальної експозиції поза приміщенням бібліотеки — у коридорі чи фойє школи на спеціальному стенді. Комплектування передбачає долучення до отриманих заголовних аркушів Бібліотечного вісника презентацій об’єктів з Тематичного альбому.
     Цим формується своєрідна стінна газета для оперативного і всеохоплюючого інформування учасників освітнього процесу про зміст нової інформації, що надійшла до школи.

     17. Після місячної експозиції Бібліотечного вісника бібліотекар повертає презентації до відповідного альбому і надає його у користування відвідувачам у повній комплектації. Блок публікацій теж повертається до бібліотечного фонду.

     18. Перелічені вище функції бібліотекаря за своїм змістом є мінімальними і не тягнуть за собою значних трудових і часових затрат. Вони не потребують спеціальних знань чи високої кваліфікації, тому можуть бути виконані будь-яким працівником.

     19. Формування в школі названих альбомів має на меті створення друкованої бази новітніх матеріалів для самореалізації учнів: самонавчання, самовиховання і саморозвитку. Це – головне.
     Крім того, утворена інформаційна база може активно використовуватися вчителями для розширення і поглиблення сфери попредметного вивчення поза матеріалами підручника. Педагоги отримують ознайомлення з сучасними методичними розробками, вчительським досвідом для підвищення рівня своєї кваліфікації і використовують перераховане у ході підготовки до планової атестації чи сертифікації.

______________________________