Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв

П р о є к т
«ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»

1. Актуальність проблеми

     Стрімкі зрушення в суспільному житті зумовлюють необхідність змін у шкільній сфері. Реформування середньої освіти триватиме не один рік, а тому важливо якомога точніше визначити головні проблеми, вирішення яких забезпечить ефективний результат з усього комплексу освітянських завдань. Однією із таких проблем є інформаційна. Вона включає кілька головних завдань для забезпечення навчально-методичної, виховної, розвивальної, управлінської та обслуговуючої функцій навчального закладу. Назвемо їх.

     Навчальне завдання
     Набуття знань базується на інформації, якою забезпечуються учасники навчального процесу. Розвиток інформаційної сфери спричиняє зростаюче навантаження на учасників освітнього процесу, розширює горизонти пізнання.
     Стає зрозумілим, що вже нині підручник не може бути єдиним джерелом знань. Уміння працювати з різними джерелами інформації стане для дітей і вчителів обов’язковою передумовою і визначальним чинником у досягненні цілей, які ставить реформа, а саме: навчанню критичному мисленню, запровадженню індивідуальних освітніх траєкторій, компетентнісному підходу. Інформаційна платформа, як первинна ланка, забезпечить широкі можливості для навчальної перебудови, дозволить просуватися у різних її напрямах.

     Методичне завдання
     У вирішенні інформаційної проблеми актуальним постає завдання забезпечення підготовки педагогів нової формації. Саме такі педагоги мають реалізовувати новітні підходи у навчальному процесі, що задекларовані у концепції «Нова українська школа». Головною складовою у підготовці і забезпеченні роботи вчителів є модернізація предметної методичної бази та постійна підтримка їх професійного рівня на рівні сучасних потреб.

     Виховне і розвивальне завдання
     Назване завдання є надважливим в освітньому процесі. На сьогодні воно не в шкільних пріоритетах — акценти зміщено на навчальну роботу. А поза тим, наші визнані педагоги минулого на чільне місце у побудові нової системи української освіти ставили саме функцію виховання і розвитку дітей. Без сумніву, це вірне бачення, особливо в умовах побудови молодої держави, формування підростаючого покоління її громадян.
     Тому це завдання набуває особливої ваги, потребує уваги та практичних зусиль з виконання.

     Управлінське завдання
     На порядку денному освітньої реформи — підготовка корпусу директорів-новаторів навчальних закладів. Вони стають центральною фігурою освітянської структури. На їх плечі буде покладено головні обов’язки з формування в школі нового середовища. Від фахової підготовки керівників вирішальним чином залежить результат реформування.
     Від початку і надалі важливо включати директора в проблематику процесу, забезпечивши його всебічне і якісне інформування. Зміни розпочнуться тоді, коли керівник буде «в темі», чітко усвідомлюватиме весь комплекс проблемних завдань, знатиме і буде прибічником пропонованих шляхів їх вирішення.
     Тільки після цього він стане ключовим «агентом змін» і буде взмозі самостійно працювати у новаторських напрямах.
     Отже, управлінське завдання інформаційної проблеми полягає в створенні інноваційної платформи для ефективного реформування навчального закладу.

     Завдання з інформаційного обслуговування
     Таке обслуговування охоплює всіх учасників шкільного процесу, включаючи допоміжний персонал. Його головною метою є налагодження (впровадження) в навчальному закладі технології активного випереджувального інформаційного забезпечення і обслуговування користувачів (технологія АВІЗО).
     Технологія передбачає попередню підготовку необхідної інформації для педагога, учня, керівника і доставку її безпосередньо до класу, на робоче місце. Слова «активне обслуговування » означає буквально: інформація «йде» до користувача.
     Нинішню технологію шкільного бібліотечного обслуговування можна назвати «пасивною». Справді, нині користувач з власної ініціативи прямує до бібліотеки, де на нього інформація пасивно чекає.
     Звісно, активне обслуговування не виключає і пасивного. Але перше має превалювати і визначати ефективність інформаційного обслуговування.

2. Структура і зміст проєкту

     Означену вище інформаційну проблему вирішує проєкт «Інформаційне забезпечення закладу загальної середньої освіти». Його виконавцями є дві сторони: проєктно-впроваджувальна організація (з одного боку) і шкільна бібліотека (з другого боку). Перша із них виконує проєктні функції –створює автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи (АБІС), експлуатаційні технології, інші засоби.
     Ця ж організація бере на себе головне: наповнення однієї із двох АБІС вже підготовленою для шкільного використання інформацією — контентом Для цього здійснює централізовану (для всіх шкіл) підготовку навчальних, виховних, розвивальних та інших матеріалів, що призначаються для поставки і бібліотечно-інформаційного обслуговування учасників освітнього процесу на місцях. Перелічені вище матеріали складають «зовнішній» (створений поза школою) інформаційний фонд. Водночас ця ж організація супроводжує впровадження проєктних рішень у практику роботи.

     Друга сторона (шкільна бібліотека) бере на себе виконання таких функцій:

 • впровадження проєктних рішень;
 • підготовку власного інформаційного фонду на основі своїх інформаційних ресурсів. Такий фонд називають «внутрішнім»;
 • автоматизоване виконання бібліотечно-бібліографічних операцій, в тому числі створення електронного каталогу, ведення бухгалтерського обліку наявного бібліотечного фонду;
 • налагодження принципово нової технології бібліотечно-інформаційного обслуговування, яка отримала назву «технологія АВІЗО»;
 • створення у школі нового бібліотечно-інформаційного середовища, яке передбачає нове оснащення, переоформлення приміщень не лише бібліотеки, а й класів (кабінетів), коридорів, фойє школи.

     Вони наповнюються новими експозиційними, альбомними, виставковими матеріалами, які створюють у навчальному закладі сучасне освітянське оточення, поглиблюють і розширюють предметні знання, сприяють виховним та розвивальним цілям;

 • підтримку і розвиток внутрішнього інформаційного фонду, постійне оновлення зовнішнього інформаційного фонду.

     2.1. Шкільний бібліотечно-інформаційний центр

     З метою реформування бібліотеки в інформаційний центр, для виконання нею нових функцій проєкто-впроваджувальна організація поставляє на місця цілісний комплекс засобів, інструментів, технологій, матеріалів (в тому числі АБІС), який називається «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» (ШБІЦ). Така поставка має форму кабінетної — за аналогією з поставками предметних кабінетів.

     Кабінетна поставка, одначе, не виключає можливості надходження до школи окремих її складових, наприклад АБІС чи інших. Повна комплектація ШБІЦ включає:

 • АБІС «ШБІЦ-інфо»;
 • АБІС «ШБІЦ-облік»;
 • АБД (автоматизована база даних) «Середня освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання»;
 • Технологія АВІЗО;
 • Нове бібліотечно-інформаційне середовище школи;
 • Забезпечуючі ресурси.
     2.2. Автоматизовані бази даних (АБД) індивідуального користування

     АБД індивідуального користування призначаються для вчителів (початкової школи і предметників. Для учнів адресуються АБД з шкільної літературних навчальних програм та за рекомендаційними списками читацького дозвілля. Формуються 15 АБД серії «Особиста бібліотека вчителя» і 12 АБД серії «Наставництво в дитячому читанні» (1–9 класи).

     АБД першої серії включають електронні навчальні, методичні та нормативні документи для навчальної роботи. АБД другої серії вміщують матеріали для вивчення української та зарубіжної літератур у початковій і основній школі, а саме: літературні картки, презентації, повні тексти літературних творів, або їх скорочені перекази, або авторські уривки. Охоплює програмне, додаткове читання, а для початкової школи — ще й дозвіллєве (позакласне) читання.

     2.3. Електронні періодичні видання

     Надзвичайно цікава і перспективна складова проєкту. Особливе місце займає журнал Бібліотечний вісник». Він охоплює найактуальніші питання шкільного освітнього процесу. Впроваджує в школі технологію АВІЗО. Для навчального процесу використовує АБІС «ШБІЦ-інфо» або АБД «Особиста бібліотека вчителя». Перебудовує роботу бібліотекаря, спрямовує головні зусилля на впровадження електронних обслуговуючих технологій у навчальному закладі. Відкриває шлях до нового змісту роботи бібліотеки як інформаційного центру.
     Інноваційними є інші електронні журнали: «Книги України», «Читацький вісник», «Учительський вісник». Цікавим новаторським виданням є «Вісник дошкілля». Він стане першим добрим вісником з реалізації реформи дошкільної освіти, про яку заявила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.

     Важливо! Електронні періодичні видання «розвертають» зусилля проектувальників у бік прямого обслуговування користувачів. Тобто, останні є кінцевими споживачами інформаційної продукції. Бібліотека займає посередницьке становище, ретранслює інформацію до користувачів. Реалізація рішення можлива лише з використанням електронних комунікаційних засобів.

     2.4. Друковані періодичні видання

     До цієї складової проекту включаються друковані журнали-інновації: «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання», «Бібліотечна робота», «Нові надходження». Це журнали мають вже довгу історію випуску –багатьом передплатникам добре відомі. Їх зміст і надалі буде відповідати тим завданням, які постійно оновлюються відповідно до процесів реформування середньої освіти.
     Журнал «Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання» є незамінним для керівників освіти будь-якого рангу. Його особливість: включає однойменну автоматизовану базу даних, де зібрані всі нормативно-правові документи з питань освіти від часу незалежності України.

     Така спеціалізована база даних — єдина в нашій державі. Документи постійно оновлюються, до текстів вносяться зміни і доповнення.
     Бюлетень «Книги України» — інформаційне видання про випуск у світ нових книг. Надаються експозиційні матеріали для змінних бібліотечних виставок. Здійснюється формування накопичувального альбому книжкових новинок.

     2.5. Книжкові видання

     Книжкові видання випускаються на допомогу вчителю, бібліотекарю. Першому із них адресуються Учительські кодекси — зібрання нормативно-правових актів з питань організації і планування освітнього процесу. Бібліотекар отримав змістовний посібник для організації відзначення державних свят, знаменних і пам’ятних дат. Включає комплект експозиційних матеріалів для організації виставок, облаштування інформаційних стендів.

3. Електронні мережі

     На електронні мережі покладаються завдання: передачі інформації; навчально-методичного супроводу впроваджувального процесу; реклами і просування проєкту; комунікації із замовниками. Засобами роботи в електронних мережах є:

 • сайт «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу» (www.libcenter.com);
 • технологія «Електронний міст»;
 • Фейсбук-сторінка «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» https://www.facebook.com/shbitc/.

 

4. Розвиток проєкту

     Впровадження і розвиток проєкту дозволить налагодити систему інформаційного забезпечення загальноосвітнього навчального закладу, яка відповідатиме вимогам реформування освітньої галузі. На шляху його розширення та удосконалення будемо вдячні за надіслані зауваження, пропозиції, корисні думки.

01.10.2019

________________________________