Cайт Українського інституту нормативної інформації
Разрыв
П р о е к т
ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про шкільний бібліотечно-інформаційний центр
загальноосвітнього навчального закладу
(редакція 1)
 
1. Концептуальні засади функціонування

1.1. Створення шкільного бібліотечно-інформаційного центру (далі — ШБІЦ) зумовлено необхідністю включення до освітнього процесу інформаційної складової як важливого сучасного ресурсу, що забезпечує цільову спроможність навчального закладу і перспективи його розвитку.

1.2. У ході реформування загальної середньої освіти визначальним чинником впровад­ження нового змісту, форм і методів навчання стає інформаційне забезпечення навчального закладу. Компетентнісне навчання потребує залучення широкого кола інформаційних джерел, не обмежуючись традиційними і усталеними підручниками та посібниками. Критичне мислення, уміння продукувати нову інформацію, приймати рішення може успішно реалізовуватися за умови набуття учнями практичних навичок роботи з великими динамічно змінними обсягами інформації.

1.3. Суть інформаційного забезпечення полягає у виконанні завдань зі збору, комплектування, попередньої підготовки, накопичення, своєчасного і спрямованого доведення інформації до кінцевих споживачів (користувачів).

1.4. Управління інформаційними потоками здійснюється через впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на основі автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем (АБІС). Основою автоматизації слугує систематизація фондів за класифікаторами, що спеціально розроблені для шкільного застосування.

1.5. Шкільний бібліотечно-інформаційний центр є структурним підрозділом загальноосвітнього навчального закладу, що здійснює його інформаційне забезпечення.

1.6. ШБІЦ створюється на основі і в ході реорганізації шкільної бібліотеки. Метою перетворень є зміни функціональної сфери бібліотеки і приведення її у відповідність до завдань, що постають у зв’язку з реформуванням загальної середньої освіти. Процес змін розпочинається з наказу керівника навчального закладу про реорганізацію бібліотеки і завершується наказом про початок роботи ШБІЦ.

1.7. У навчальних закладах, де відсутня бібліотека (малокомплектні, початкові, філії опорних), ШБІЦ створюється на основі АБІС і функціонує як інформаційний пункт з пов­ним виконанням своїх завдань.

1.8. ШБІЦ діє на підставі статуту навчального закладу та свого Положення, яке розробляється на основі Примірного положення. Навчальний заклад забезпечує необхідні умови для функціонування підрозділу.

1.9. Основна функція ШБІЦ — інформаційне забезпечення навчального процесу. Ця функція визначає оцінку і ефективність роботи. Показником успішності виконання основної функції є повне і всебічне задоволення інформаційних потреб учасників навчального процесу.

1.10. Інші функції забезпечують інформацією виховний та розвивальний процеси, а також управління навчальним закладом. Зберігається функція індивідуального абонементного обслуговування користувачів. Обсяги виконання функцій визначаються ресурсною спроможністю ШБІЦ.

1.11. Обов’язковою є технічна та телекомунікаційна оснащеність ШБІЦ, встановлюється її мінімальний рівень. Головна увага приділяється забезпеченості комп’ютерами.

1.12. Для проектування, методичного забезпечення, впровадження, організації і координації робіт з функціонування ШБІЦ залучається спеціалізована організація.

1.13. У своїй діяльності ШБІЦ керується чинними нормативно-правовими актами вищих органів влади України, нормативними та інструктивними документами центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах освіти і культури.

2. Інформаційний фонд

Інформаційний фонд — головний ресурс ШБІЦ. Він включає бібліотечний та електронний фонди.

2.1. Бібліотечний фонд складається з фондів: підручників і посібників; літератури для забезпечення освітнього процесу; художньої літератури для програмного та додаткового читання; художньої літератури для позапрограмного (дозвіллєвого) читання; довідкової літератури; періодичних видань; аркушевих видань.
У практиці роботи виокремлюється фонд підручників, решту фондів об’єднують назвою «основний фонд».

2.2. Електронний фонд складається з електронних та аудіовізуальних документів, тематичних баз даних.

2.3. Об’єктами інформаційного фонду є документи (далі — документи), як матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-фотоплівці, оптичному чи жорсткому комп’ютерному диску або інших носіях. Документ — облікова одиниця фонду.

2.4. Документи бібліотечного фонду розміщуються в приміщенні з поділом на три частини (бібліотеки): для початкової, основної і старшої школи.

2.5. Облік документів фондів ведеться за нормативно-інструктивними актами центральних органів виконавчої влади: фонд підручників — за інструкцією освітянської галузі, основний фонд — за інструкцією галузі культури.

2.6. Для довідково-пошукових операцій з інформаційним фондом використовується єдиний електронний каталог, який утворюється і підтримується через автоматизовану каталогізацію документів. Карткові систематичний та алфавітний каталоги підтримуються і використовуються до утворення електронного каталогу. Після його запровадження робота з картковими каталогами припиняється.

2.7. Інформаційний фонд підлягає щорічній інвентаризації.

3. Функції ШБІЦ

На виконання своїх завдань ШБІЦ здійснює такі функції:

  • комплектування і облік інформаційного фонду;
  • інформаційне забезпечення навчального процесу;
  • інформаційне забезпечення виховного і розвивального процесів;
  • інформаційне забезпечення адміністративного управління школою;
  • абонементне обслуговування користувачів.

3.1. Функція «Комплектування і облік інформаційного фонду». Комплектування спрямоване на забезпечення потреб освітнього процесу. Наповнення фонду здійснюється з різних джерел за видами фінансування. До фонду можуть включатися подарункові документи.
Облік ведеться за правилами бухгалтерського обліку згідно з галузевими нормативно-інструктивними актами. Фонд підручників обліковується за інструкцією центрального виконавчого органу в галузі освіти. Документи основного фонду обліковується за інструкцією центрального виконавчого органу в галузі культури.
Функція включає операції: замовлення і поставки документів, первинного опрацювання, автоматизованої каталогізації, зберігання і вибуття, ведення облікової і звітної документації.

3.1.1. Замовлення і поставка передбачає відбір потрібних документів, визначення постачальників, оформлення і контроль поставки.

3.1.2. Первинне опрацювання включає реєстрацію документів, штемпелювання і присвоєння інвентарного номеру. У разі необхідності утворюється авторський знак, поличний номер.

3.1.3. Автоматизована каталогізація забезпечує бібліографічну обробку документів: складання бібліографічного опису; індексацію за класифікаційними таблицями (класифікаторами); введення синтетичної інформації в комп’ютер для формування електронного каталогу. Індексація за таблицями ББК припиняється після впровадження електронного каталогу, де застосуються спеціальні класифікатори.

3.1.4. Фонд зберігається на полицях бібліотечного приміщення і в книгосховищі. Порядок розміщення документів визначається керівником ШБІЦ з урахуванням галузевих рекомендацій. Режим і умови зберігання регулюються внутрішніми інструктивними документами. Строки і порядок інвентаризації фонду визначаються наказом керівника навчального закладу.

3.1.5. Вибуття (списання) документів, а також ведення облікової і звітної документації регулюються галузевими нормативними актами згідно з правилами і вимогами бухгалтерського обліку.
Операції каталогізації, ведення облікової і звітної документації автоматизовані й реалізуються за допомогою облікової автоматизованої системи.

3.2. Функція «Інформаційне забезпечення навчального процесу» є основною. Включає комплекс робіт з видачі-прийому підручників, а також постійне забезпечення вчителів навчально-методичними документами з інформаційного фонду. Передача документів здійснюється в ході навчального процесу згідно з попредметними календарно-тематичними планами. Робота проводиться з ініціативи ШБІЦ за інноваційною технологією АВІЗО (технологія активного випереджувального інформаційного забезпечення та обслуговування). Названа технологія реалізується в автоматизованому режимі.

3.3. Функція «Інформаційне забезпечення виховного та розвивального процесів» виконується для підготовки заходів, які передбачені планами виховної та розвивальної роботи. Педагогічні працівники отримують від ШБІЦ наявні інформаційні матеріали за тематикою відповідних заходів. Для підготовки матеріалів використовується технологія АВІЗО.

3.4. Функція «Інформаційного забезпечення адміністративного управління школою» забезпечує підготовку управлінських рішень згідно з планом управлінської роботи чи за окремими завданнями керівництва навчального закладу. Для її виконання може застосовуватися технологія АВІЗО.

3.5. Функція «Абонементне обслуговування користувачів» здійснюється для індивідуального бібліотечно-інформаційного обслуговування всіх учасників освітнього процесу з використанням електронного каталогу, автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем і тематичних баз даних.

4. Автоматизація бібліотечно-інформаційних процесів

4.1. Метою автоматизації є впровадження нових методів, засобів та інструментів біб­ліотечно-інформаційного обслуговування на новітній освітній платформі. Автоматизація передбачає виконання працівником ШБІЦ окремих функцій і операцій із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

4.2. Основу ІКТ складають вітчизняні автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи «ШБІЦ-облік» та «ШБІЦ-інфо». Обидві мають спільну систему класифікації документів та єдину технологією використання.

4.3. Перша система (внутрішня) забезпечує роботу з інформаційним фондом шкільного комплектування. Для цього створюється електронний каталог власних бібліотечно-інформаційних ресурсів, розширюється база даних електронних документів, запроваджується електронний облік документів.

4.4. Друга система (зовнішня) дозволяє навчальному закладу залучити до обслуговування освітнього процесу додаткові інформаційні ресурси, які централізовано підготовлено і укомплектовано спеціалізованою організацією. Система діє у формі електронної бібліотеки зі своїм електронним каталогом та інформаційним фондом.

4.5. Обидві системи утворюють єдину потужну інформаційну платформу для динамічного і ефективного обслуговування навчального закладу.

5. Технічне і телекомунікаційне оснащення

5.1. Технічне оснащення ШБІЦ включає комп’ютери, принтери, сканер, відеопроектор, копіювальний апарат та інші засоби. Телекомунікаційне оснащення передбачає наявність в ШБІЦ мережі інтернет, а також технічних засобів для забезпечення роботи комп’ютерів у внутрішкільній локальній мережі (якщо така функціонує в навчальному закладі).

5.2. Головним і визначальним чинником впровадження в ШБІЦ інформаційно-комунікаційних технологій є парк комп’ютерів. Їх кількість зорієнтована на комплектність навчального закладу. Мінімальне оснащення складає три комп’ютери: для бібліографічної роботи; для роботи на абонементі, для користувачів у вільному доступі.

5.3. Розвиток ШБІЦ передбачає облаштування окремого приміщення, встановлення в ньому комп’ютерів з підключенням до мережі інтернет, розміщення екрана для відеодемонстрацій. Комп’ютери можуть об’єднуватися в локальну мережу або працювати автономно.

5.4. Навчальний заклад забезпечує сервісне технічне і системне програмне обслуговування технічних засобів.

6. Управління, штати, оплата праці

6.1. Загальне керівництво роботою ШБІЦ здійснює керівник навчального закладу. Ним же здійснюється прийом і звільнення працівників, вирішуються питання оплати праці.

6.2. ШБІЦ очолює інформаційний адміністратор.. На нього покладається безпосереднє керівництво і відповідальність за організацію та результати діяльності підрозділу. Інформаційний адміністратор підпорядковується керівникові навчального закладу і входить до педагогічної ради. Професія «Інформаційний адміністратор» віднесена до категорії педагогічних працівників.

6.3. ШБІЦ функціонує за річним планом, який узгоджується з річним планом роботи навчального закладу.

6.4. Для організації своєї роботи ШБІЦ готує пакет нормативних документів внутрішнього регулювання. Вони складаються на основі профільних нормативно-правових документів різних галузей і регламентують окремі частини діяльності. Такими документами є: Положенням про ШБІЦ; Правила користування ШБІЦ; Правила техніки та протипожежної безпеки; Санітарно-гігієнічні вимоги тощо. Документи затверджуються керівником навчального закладу і підлягають постійному зберіганню.

6.5. ШБІЦ веде своє діловодство. До номенклатури справ включаються документи з переписки, облікові та звітні документи. Тут же зберігаються посадові інструкції працівників, а також організаційно-технологічна документація.

6.6. Трудові відносини працівників регулюються трудовим законодавством України та колективним договором навчального закладу. Режим роботи узгоджується з внутрішнім трудовим розпорядком.

6.7. Штатна чисельність працівників ШБІЦ визначається згідно з галузевими Типовими штатними нормативами і залежить від кількості класів у навчальному закладі. Штатна структура включає посаду інформаційного адміністратора та посаду бібліотекаря. Обов’язки працівників ШБІЦ визначаються посадовими інструкціями.

6.8. Для працівників ШБІЦ проводиться періодична атестація згідно з чинним нормативним регулюванням в галузях освіти і культури.

6.9. Оплата праці інформаційного адміністратора здійснюється за Єдиною тарифною сіткою в порядку і на умовах оплати праці педагогічних працівників.

6.10. Оплата праці бібліотекаря регулюється нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади в галузі культури, виходячи зі встановлених посадових окладів з урахуванням підвищень, доплат і надбавок.

6.11. Педагогічним працівникам, які забезпечують роботу інформаційного пункту, встановлюється доплата у визначеному розмірі (відсотках) до посадового окладу.

7. Прикінцеві положення

7.1. Реорганізація шкільної бібліотеки в ШБІЦ здійснюється за кількома напрямами: організаційним, нормативно-правовим, технічним, кадровим, фінансовим. Найбільш відповідальний із них, кадровий, передбачає вирішення комплексу питань з перепідготовки нинішнього корпусу бібліотекарів, навчання нових фахівців, забезпечення належного рівня оплати праці.

7.2. ШБІЦ створюється кожним навчальним закладом самостійно у різні часові періоди. Рушійним чинником є усвідомлення керівництвом та бібліотекарями необхідності змін, потреби побудови освітнього процесу на основі перспективного і визначального на сьогодні ресурсу — інформації.

7.3. Робочий трансформаційний процес розгортається за ініціативою і рішенням організаторів. Питання, які пов’язані з нормативно-правовим забезпеченням функціонування ШБІЦ, вирішуються галузевим міністерством.

_________________________

 

Проект Примірного положення розроблений Українським інститутом нормативної інформації згідно з Концептуальними засадами реформування середньої освіти «Нова українська школа» на виконання Всеукраїнського експерименту за інноваційним освітнім проектом «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» (наказ МОН України від 05.08.2014 р. № 900)

Керівник творчої групи  Юрій Зражевськи